• Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc

  • Nước chảy muôn phương phát tự nguồn

  • Đồng Đức -Thăng Binh xây nền tổ

  • Quế Lộc -Nông Sơn dựng mái tông

  • Gìn giữ cho muôn đời sau

TỘC NGUYỄN ĐỖ

Nguyễn là đây mà Đỗ cũng là đây !

lethavecash